Γραφολογια

Γραφολογία ονομάζεται η επιστήμη που αναλύει τον γραφικό χαρακτήρα του ατόμου. Η γραφή είναι προϊόν της εγκεφαλικής λειτουργίας κι έχει μοναδικά χαρακτηριστικά για τον καθένα. Η Γραφολογία αναγνωρίζει τουλάχιστον 300 χαρακτηριστικά του γραφικού χαρακτήρα τα οποία σε συνδυασμό σκιαγραφούν τη ψυχοσύνθεση του γράφοντα. Η ανάλυσή τους είναι μια περίπλοκη και περίτεχνη διαδικασία που αποσκοπεί στην πληρέστερη γνώση και την βαθύτερη κατανόηση της προσωπικότητας του ατόμου.

Ως προσωπικότητα ορίζεται το σύνολο των χαρακτηριστικών που διακρίνουν έναν άνθρωπο από έναν άλλο καθιστώντας τον μοναδικό. Αντιπροσωπεύει όλες τις έμφυτες κλίσεις, σκέψεις, συναισθήματα, συμπεριφορές και μηχανισμούς αντιμετώπισης καταστάσεων που χρησιμοποιεί ο καθένας και είναι ενδεικτική του πώς το άτομο λειτουργεί ψυχολογικά. Η Γραφολογία είναι ένα κλειδί ερμηνείας, ανάμεσα σε άλλα, των εξατομικευμένων χαρακτηριστικών έτσι όπως αυτά αφήνουν το αποτύπωμά τους μέσω της γραφικής κίνησης.

Συγκεκριμένα, ο Γραφολόγος αναλύει τα καθολικά χαρακτηριστικά της γραφής, όπως είναι το μέγεθος, η πίεση και η κλίση, τους χαρακτήρες δομής και μορφής και τις προσωπικές γραφικές ιδιαιτερότητες. Ο σκοπός της ανάλυσης αυτής δεν είναι μόνο η κατηγοριοποίηση αλλά και η αποκάλυψη των προσωπικών ιδιαιτεροτήτων του ατόμου. Συνεπώς, το ζητούμενο είναι η ορθά τοποθετημένη επιστημονική επεξεργασία και αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων της γραφικής κίνησης.

Η Γραφολογία διακρίνεται σε Αναλυτική και Δικαστική.

Η Αναλυτική Γραφολογία σκιαγραφεί την προσωπικότητα του ατόμου και ερμηνεύει τον χαρακτήρα του ενώ η Δικαστική Γραφολογία εξακριβώνει την «πατρότητα», δηλαδή την γνησιότητα ενός χειρόγραφου εγγράφου ή μιας υπογραφής.

dikastiki
dikastiki
dikastiki

Copyright 2018 Graphoanalysis.gr

Developed by Ilias Benetos